Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

Nabór na 2 stanowiska referenta w pełnym wymiarze czasu pracy

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu  ul. Dzierzkowska 9 ogłasza nabór na 2 stanowiska referenta w pełnym wymiarze czasu pracy

Oferta Nr 1/2020

Główne obowiązki:

 • Prowadzenie oraz przechowywanie akt osobowych pracowników zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej.
 • Prowadzenie akt wychowanków.

 • Obsługa sekretariatu.
 • Obsługa kasy, sporządzanie raportów kasowych.
 • Współdziałanie z instytucjami realizującymi zadania dotyczące zatrudnienia i spraw socjalnych oraz statystyki (Urząd Skarbowy, ZUS GUS PIP, PFRON, itp.).
 • Archiwizacja dokumentów kadrowych i wychowanków.
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji magazynu żywnościowego i przemysłowego.
 • Wprowadzanie przelewów do systemu bankowego.

 

 

Dodatkowe obowiązki:

 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego dotyczących pracy zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy.

 

Warunki pracy:

 • praca w pomieszczeniu, przy monitorze komputera, w systemie czasowym w godzinach pracy: od 7.30 do 15.30,
 • praca wymaga komunikacji werbalnej bezpośredniej i telefonicznej,
 • na stanowisku nie występują warunki szkodliwe.

 

Informacja dodatkowa:

 

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu  nie został osiągnięty.

 

Wykształcenie:

 • wymagane: minimum średnie ekonomia lub administracja.

 

Wymagania konieczne

 • spełnienie wymogów określonych dla stanowisk urzędniczych zgodnie z 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2019.1282),
 • znajomość przepisów: ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o rachunkowości, ustawa kodeks pracy.
 • samodzielność przy realizacji powierzonych zadań,
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu biurowego (pakiet MS Office).

 

Wymagania pożądane:

 • preferowany staż pracy w jednostkach organizacyjnych pieczy zastępczej,
 • znajomość obsługi programu Płatnik,
 • znajomość programów: Kadry, Płace, Stołówka, Sekretariat,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • otwartość na zdobywanie nowej wiedzy i poznawanie nowych zagadnień,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV), zawierające własnoręcznie podpisaną klauzulę zgody o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny w Placówce lub do pobrania w Internecie na stronie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu www.slonecznydom.radom.pl)
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (treść oświadczenia zgodna z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2019.1282),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (treść oświadczenia zgodna z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2019.1282),
 • zapoznanie się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DLA KANDYDATÓW DO PRACY się w Internecie na stronie www.slonecznydom.radom.pl

 

Dokumenty należy składać w terminie do:

 • 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 02 listopada 2020 r. drogą pocztową lub osobiście w zamkniętej kopercie na adres  Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza „ Słoneczny Dom” w Radomiu ul. Dzierzkowska 9 .
 • z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy Nr 1/2020” (decyduje data wpływu do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „ Słoneczny Dom” w  Radomiu).

 

Inne informacje:

 • oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
 • oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • otrzymywanych dokumentów nie odsyłamy,
 • kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej albo testu,
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej POW ”Słoneczny Dom” /www.slonecznydom.radom.pl/, Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „ Słoneczny Dom”.

 

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia procesu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze i wolne stanowisko urzędnicze w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Słoneczny Dom” wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej„ Słoneczny Dom” w Radomiu Nr 5/2016  z dnia 15  czerwca  2016 roku.

 

KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

REGULAMIN NABORU