Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

RODO

„Klauzula Informatyczna dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu  oraz dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mieszkanie Usamodzielnienia” w Radomiu i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Radomiu przy ul. Rwańskiej 10

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. administratorem danych osobowych jest Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Słoneczny Dom”, ul. Dzierzkowska 9, 26-610 Radom
  2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przewidzianych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
  4. każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
  5. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
  7. Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bobo.radom@gmail.com
  8. dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
  9. dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.